GDPR – Informační povinnost správce

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob a zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si Vás dovolujeme informovat o tom, jak instituce zpracovává Vaše osobní údaje.

 

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je:

 

Základní a Mateřská škola Domoušice

IČ:                                                      727 54 401

Adresa:                                             Domoušice 199, PSČ 439 68

Telefon:                                             +420 415 695 263, +420 720 418 571

E-mailová adresa:                          zsamsdomousice@centrum.cz

ID datové schránky:                       mq5vgcp

 

 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů organizace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba určená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

  

Ing. Petr Merunko

IČ:                                                      886 12 741

Telefon:                                            +420 605 225 5255

E-mailová adresa:                          merunko@ictkonzultant.cz

ID datové schránky:                       92rastq

 

3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

4. Z jakého důvodu zpracovává organizace Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

ü  školní matrika

ü  doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, jeho průběhu a ukončování (žádost o přijetí, zápisní lístek, žádost o přestup, žádost o uvolnění ze školní docházky, zápis z pohovoru o neprospěchu žáka, zápisní lístek do školní družiny, katalogové listy)

ü  integrace, reedukace, inkluze, podpůrná opatření, pedagogické intervence, předmět PSPP, individuální vzdělávací plány

ü  oznámení o vzdělávání žáka v cizině

ü  kniha úrazů, záznam o úraze, hodnocení bolestného, lékařské zprávy

ü  třídní výkazy, třídní knihy, elektronická žákovská knížka, povinně volitelné předměty, kroužky

ü  prohlášení zákonného zástupce o způsobilosti k výcviku (případně zpráva lékaře o nezpůsobilosti)

ü  záznamy z pedagogických rad

ü  výroční zprávy

ü  portfolio žáka, písemné práce, školní akce, přihlášky na soutěže

ü  přihlášky na obědy

ü  seznamy žáků a jejich rozdělení do tříd

ü   

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:

ü  informace a podklady k vyšetření žáků v PPP

ü  neomluvené absence a hlášení případných trestných činů

ü  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

 

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu:

ü  jméno, příjmení, třída, školní ročník, podobizna (fotografie + video), výtvarné, hudební, umělecké, písemné, audio či video dílo a dosažené výsledky v soutěžích:

Pro pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy, jazykové pobyty, plavání, exkurze.

Pro prezentaci, propagaci a informování o aktivitách školy, včetně zachycení její historie (soutěže, olympiády, sportovní a kulturní akce).

Umístění na školních vývěskách, nástěnkách, v dalších veřejně dostupných prostorách školy, ve školních publikacích, na oficiálních webových stránkách školy, na oficiálním FACEBOOKOVÉM profilu školy, na oficiálním YOUTUBE kanálu školy, ve výroční zprávě školy.

ü  název zdravotní pojišťovny a její kód:

Pro komunikaci v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole.

 

5. Předáváme Vaše osobní údaje jiným subjektům?

Ano, Vaše osobní údaje předáváme v případě, že nám to ukládá právní předpis. Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).

 

6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme. 

 

7. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy organizace, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

 

8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom: 

ü  Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům

ü  opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné

ü  vymazali Vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?

ü  Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

ü  Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

ü  Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 

10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. 

 

11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

Přijímáme žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.

 

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací. Způsoby ověření totožnosti:

ü  Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů

ü  Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem

ü  Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)

ü  Jiný způsob ověření není přípustný.

12. Do kdy mi poskytnete odpověď?

O přijatých opatřeních Vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 

 

13. Kolik taková žádost stojí?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém Vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme). 

 

14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně?

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa:                                             Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

Telefon:                                            +420 234 665 111 (ústředna),

Fax:                                                    +420 234 665 444

E-mail:                                               posta@uoou.cz

ID datové schránky:                       qkbaa2n

Webové stránky:                            www.uoou.cz